praca w radzie praca społeczna informacje biograficzne poglądy osobiste kontakt
      Komisja Budżetu i Polityki
Finansowej
 


Zakres działania

 

1. Udział w budowaniu procedur a następnie tworzeniu i kształtowaniu, a także w zmianach,korektachbudżetu gminy i w wybieraniu jego najkorzystniejszej wersjina dany rok budżetowy.

 

2. Określenie polityki finansowej miasta w oparciu o uchwały Rady orazopinie i wnioski komisji merytorycznych dotyczące kierunków i priorytetów rozwoju Miasta.

 

3. Kontrola sfery budżetowej Miasta oraz opiniowanie zasad wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań.

 

4. Analiza sprawozdań finansowych gminnych jednostek budżetowych. Opiniowanie założeń polityki zatrudnienia i wynagradzaniaw komunalnych jednostkach administracyjnych

 

5. Opiniowanie założeń a następnie projektów uchwał około budżetowych Rady miasta, w tym polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalanych przez Radę, stawek podatkowych podatków gminnych.

 

6. Opiniowanie zasad zawierania umów cywilnoprawnych i ich kontrola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem radną Rady Miasta trzecią kadencję od 1998 roku z okręgu nr 6 obejmującego osiedla:WYŻYNY, KAPUŚCISKA, ZIMNE WODY-CZERSKO POLSKIE, ŁĘGNOWO I ŁĘGNOWO WIEŚ (POPRZEDNIO: WYŻYNY, WZGÓRZE WOLNOŚCI I GLINKI-RUPIENICĘ).

Pełnię drugą kadencję funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji RM i równocześnie jestem członkiemKomisji Budżetu i Polityki Finansowej RM oraz Komisji Polityki Zdrowotnej.

 

  Komisja Edukacji
 


Zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami rozpatruje i opiniuje sprawy przedstawione przez Radę, Prezydenta oraz członków Komisji. Pracuje kolegialnie lub w doraźnych zespołach problemowych, zapraszając każdorazowo pracowników odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego, specjalistów i inne zainteresowane osoby (np. rodziców, uczniów lub pracowników placówki, której sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu komisji). W zakres działania Komisji wchodzi także przygotowywanie projektów uchwał oraz kontrola ich wykonania a także śledzenie i interweniowanie we wszystkich tematach dotyczących edukacji i wychowania i opieki nad uczniem, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi , począwszy od przedszkola po szkolnictwo pomaturalne i kształcenie dorosłych, szkolnictwo specjalne, domy kultury, świetlice, internaty i bursy, poradnie specjalistyczne itp. oraz inwestycje i remonty oświatowe. 


         Zakres prac Komisji obejmuje więc wszystkie zagadnienia związane  z działem 801 „Oświata i wychowanie" i 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” budżetu miasta oraz inne, np. opieka medyczna , profilaktyka zdrowia i uzależnień, bezpieczeństwo, samorządność, opieka społeczna, dożywianie, sport pozaszkolny, zajęcia opiekuńcze poza szkołą, wypoczynek wakacyjny i wiele innych. 
        Celem długofalowym pracy Komisji jest wieloletni plan inwestycji i remontów oświatowych oraz  nadzór nad realizacją polityki oświatowej miasta Bydgoszczy na lata 2002- 2007 ( w tym między innymi granty na realizację innowacji  oświatowych, sport szkolny, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, szkolenia dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup wyposażenia pracowni szkolnych) oraz przygotowanie projektu polityki na lata następne.

 

o pierogarni
Sprawdź menu!
https://www.stolnicakujawska.pl/informacje/o-nas

 

 

 

 

 

Jednym z priorytetów komisji jestbudową samorządowego systemu finansowania oświatyoraz  nowej sieci szkół, tak aby była dostosowana do wymogów reformy i wkraczającego do szkół niżu demograficznego ale nie powodowała drastycznych utrudnień dla uczniów oraz zwolnień nauczycieli. 

Dzięki determinacji komisji Rada Miasta nie dopuściła m.in. do masowego zamykania szkół, przekształcenia wszystkich miejskich przedszkoli w prywatne oraz zmniejszania oferty młodzieżowych domów kultury.

Z drugiej strony przekonaliśmy Radnych do wielu inwestycji oświatowych, które bez uporu Rady Miasta ( przy braku poparcia Prezydenta ) nie byłyby zrealizowane lub zaplanowane na następne lata. A zebrała się ich już długa lista od małych, jak budowa podjazdu czy windy po duże, jak budowa basenów, sal gimnastycznych, budynków dydaktycznych.

 

Niektóre z projektów pilotuję przez wiele lat – jak np. termomodernizacja budynków oświatowych, budowa boisk szkolnych  i osiedlowych placów zabaw czy powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, ale przekonanie i cierpliwość przynoszą najczęściej rezultaty.

Komisja Edukacji  współpracuje także z Kuratorium Oświaty, Radami Rodziców i Samorządami Uczniowskimi, związkami zawodowymi, placówkami niepublicznymi, organizacjami pozarządowymi.
 Bieżące projekty w zakresie oświaty
 


Dobór profili kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych szczególnie w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy, ustalenie rejonizacji szkół, rozszerzenie pomocy socjalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej i dzieci w wieku przedszkolnym ( w tym – dożywianie), funkcjonowanie świetlic i bibliotek szkolnych oraz domów kultury, organizacja egzaminów zewnętrznych po ukończeniu szkoły, poprawa opieki medycznej szczególnie świadczonej w placówkach, rozszerzenie programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy, poprawa warunków w placówkach specjalnych, rozszerzenie systemu dofinansowania dokształcania się nauczycieli, regulamin wynagradzania nauczycieli, poprawa warunków pracy i płacy pracowników oświaty nie będących nauczycielami, rozdział tzw. grantów oświatowych, stypendiów dla uczniów uzdolnionych oraz dla młodzieży i studentów z rodzin ubogich, organizacja sportu szkolnego, przeprowadzenie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,, zwiększenie bezpieczeństwa, utrzymanie patroli policji i straży miejskiej w szkołach przygotowania do organizacji wypoczynku wakacyjnego. To większość z zadań, którymi zajmujemy się w pracach komisji. Wymienienie i opisanie ich wszystkich wymagałoby odrębnej strony.

 

 

Komisja Polityki Zdrowotnej

 

Przedmiot działania według kompetencji samorządu miejskiego, które są niewielkie  w  porównaniu z kompetencjami i zadaniami Funduszu Zdrowia i nie dotyczą np. placówek wojewódzkich, uniwersyteckich i prywatnych : 
1. Inicjowanie, popieranie i opiniowanie działań organów samorządowych, rządowych i wszelkich instytucji, które mają na celu łatwiejszy dostęp mieszkańców Bydgoszczy do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 
2. Opiniowanie planów organizacji opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy oraz zasad podziału środków finansowych dla poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
3. Zabieganie o zwiększenie udziału Miasta w profilaktyce i leczeniu chorób 
i patologii społecznych. 
4. Popieranie projektów inwestycyjnych budowlano-remontowych i zakupu aparatury medycznej dla potrzeb miejskich, które będą miały na celu poprawę warunków lokalnych dla pacjentów oraz umożliwiały wykonanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych. 
5. Wypracowanie zasad współpracy mających na celu koordynację działań w zakresie opieki zdrowotnej z zakładami zdrowia na szczeblu wojewódzkim i regionalnym. 
6. Opiniowanie zadań związanych z funkcjonowaniem żłobków miejskich. 
7. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej. 
8. Inicjowanie współpracy z organami Inspekcji Sanitarnej a szczególnie z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. 
9. Współpraca z innymi komisjami Rady Miasta i Komisją Zdrowia Sejmiku Samorządowego w zakresie zadań profilaktyczno-leczniczych oraz innych promujących zdrowie. 
10. Wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie opieki medycznej z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. 
11. Współpraca z Bydgoską Izbą Lekarską w zakresie opiniowania dotyczących restrukturyzacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej otwartej. 
12. Współpraca z Samorządem Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych oraz związkami zawodowymi działającymi w opiece zdrowotnej na terenie miasta. 
13. Opiniowanie statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i kandydatów do Rad Społecznych tych zakładów.

 

Do Rady Miasta kandydowałam z rekomendacji 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

oraz Demokratycznej Unii Kobiet z listy SLD

 

Jestem drugą kadencję wiceprzewodniczącą klubu radnych miasta z listy SLD.

Jak każdy radny otrzymuję dietę – wg ustawy rekompensatę za utracone (z powodu pełnienia funkcji) zarobki. Wykorzystuję ją głównie na pełnienie funkcji radnej, tzn. na szkolenia, telefony, dojazdy, wynajem sal, opracowania dokumentów, itp.

 

 

 

 

  copyright 2017 amackiewicz.bydgoszcz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.